+48 663 355 555
kontakt@qxm.pl

Regulamin Programu Poleceń

I. NA CZYM POLEGA PROGRAM POLECEŃ?

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestnika w programie poleceń organizowanym przez QXM Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, 64-920, ul. Warsztatowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000560566 przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 7642669381.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zasadami udziału w programie poleceń klientów określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Program poleceń polega na tym, że Uczestnik może polecić spółce QXM sp. z o.o. nowych klientów zainteresowanych zakupem pompy ciepła oraz/lub zakupem instalacji fotowoltaicznej oraz zamówieniem usług świadczonych przez QXM sp. z o.o. w zakresie dostawy i montażu instalacji pompy ciepła oraz/lub dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, za co Uczestnik otrzyma wynagrodzenie.
 II. KRYTERIA POLECEŃ I WYPŁATY WYNAGRODZENIA
 
 1. Za każdego poleconego klienta oraz po spełnieniu poniżej określonych kryteriów, Uczestnik otrzyma od QXM sp. z o.o. wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł bądź 1000 zł.
 2. Polecany klient może być zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną, inną jednostką lub podmiotem, który może spełnić kryteria określone poniżej.
 3. Uczestnik nie może polecić sam siebie ani osoby, z którą prowadzi gospodarstwo domowe.
  Uczestnik może dokonać polecenia pisemnie lub drogą elektroniczną na adres QXM sp. z o.o. wskazany w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy polecanego klienta, adres zamieszkania lub adres firmy, numer telefonu i adres e-mail lub inny sposób kontaktu (np. komunikator internetowy).
 4. Wynagrodzenie będzie należne na rzecz Uczestnika w sytuacji gdy:
  a) polecony klient zawrze z QXM sp. z o.o. umowę w zakresie dostawy oraz montażu pompy ciepła oraz/lub dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej i umowa ta zostanie wykonana, a polecony klient dokona płatności wynagrodzenia wynikających z umowy,
  b) w chwili zgłoszenia QXM sp. z o.o. nie posiadała danego klienta w swojej bazie kontaktów.
 5. Kwota wynagrodzenia zostanie uiszczona na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w formularzu przekazanym QXM sp. z o.o., w terminie 30 dni liczonych od dnia spełnienia warunków do wypłaty wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie stanowi przychód Uczestnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

III. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może wnieść reklamację w związku z udziałem w programie poleceń klientów, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres QXM sp. z o.o. wskazany w niniejszym dokumencie.
 3. QXM sp. z o.o. odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe wnoszącego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazanie przez Uczestnika do QXM sp. z o.o. danych klienta polecanego nastąpi po uzyskaniu przez Uczestnika zgody klienta polecanego na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych klienta polecanego obejmujących imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu i adres e-mail lub dane komunikatora internetowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, oraz zgody na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na przesyłanie przez QXM sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo Telekomunikacyjne dla celów marketingu bezpośredniego, w celu umówienia spotkania z doradcą QXM sp. z o.o.
 2. Na prośbę QXM sp. z o.o. Uczestnik dostarczy potwierdzenie, że ww. zgoda została udzielona.
 3. QXM sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestnika w ramach umowy. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (takich jak wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych czy udzielanie odpowiedzi na reklamacje – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez QXM sp. z o.o., w szczególności dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe Uczestnika, po wyrażeniu przez niego dobrowolnej zgody, mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, handlowych i promocyjnych.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz przez dalszy okres, w którym przepisy prawa nakazują spółce QXM sp. z o.o. przechowywać dane lub do czasu wygaśnięcia (przedawnienia) wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych – do czasu wycofania zgody.
 5. W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz QXM sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z QXM sp. z o.o., w szczególności podmioty obsługujące systemy oraz narzędzia teleinformatyczne QXM, podwykonawcy wspierający QXM w zakresie wykonania umowy, podmioty świadczące dla spółki QXM sp. z o.o. usługi doradcze i księgowe oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską i działalność płatniczą (w celu dokonania płatności na rzecz Uczestnika).
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w sytuacjach określonych w art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacjach określonych w art.21 RODO), a także przenoszenia danych (w sytuacjach określonych w art. 20 RODO).
 8. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i wynika z umowy, a konsekwencją niepodania wymaganych danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez QXM sp. z o.o.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze zasady poleceń klientów obowiązuję od 05.06.2023 do odwołania, przy czym QXM sp. z o.o. ma prawo skrócenia lub wydłużenia tego terminu, co nie wymaga uzasadnienia ze strony QXM sp. z o.o.
 2. Uczestnik uprawniony jest do otrzymana wynagrodzenia w przypadkach, gdy na dzień zakończenia programu pleceń zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym dokumencie.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z udziałem w programie poleceń oraz jego realizacją będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby QXM sp. z o.o

Zamów konsultację

solar_pomaga_qxm

Zamów konsultację